logo

Сроки выписки ЭСФ продлены в связи с техническими проблемами в ИС «ЭСФ»

5 июля 2023

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), касательно работы портала ИС ЭСФ, сообщает следующее.

Онлайн бухгалтерия в Алматы условия на сайте Инбух

В связи с техническими проблемами на серверном оборудовании информационной системы «Электронные счета-фактуры», в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового кодекса Республики Казахстан и пунктами 64, 65 Правил оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот (приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424) уведомляем о невозможности выписки счетов-фактур и оформления сопроводительных накладных на товары в информационной системе «Электронные счета-фактуры» 4 и 5 июля 2023 года.

В случае необходимости налогоплательщики вправе на бумажном носителе:

  1. выписать счет-фактуру, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после 5 июля 2023 года;
  2. оформить сопроводительную накладную на товары с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 3 (трех) рабочих дней после 5 июля 2023 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.

При пересечении Государственной границы со странами ЕАЭС на автомобильных пунктах пропуска работниками органов государственных доходов в указанный период не будут предъявляться требования о наличии СНТ в ИС ЭСФ.

 

ЭШФ АҚ-гі техникалық броблема туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі-Комитет) ЭШФ АЖ порталының жұмысына қатысты төмендегіні хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 412-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына және тауарларға және олардың құжат айналымына ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу қағидаларының 64, 65-тармақтарына сәйкес «электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінің серверлік жабдықтарындағы техникалық проблемаларға байланысты (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 26 желтоқсан № 1424) 2023 жылғы 4 және 5 шілдеде «электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесінде шот-фактураларды жазып беру және тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу мүмкіндігі жоқ туралы хабардар етеміз.

Қажет болған жағдайда салық төлеушілер қағаз жеткізгіште құқылы:

  1. 2023 жылғы 5 шілдеден кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ЭШФ АЖ енгізе отырып, шот-фактура жазып беруге;
  2. 2023 жылғы 5 шілдеден кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ЭШФ АЖ енгізе отырып, тауарларға ілеспе жүкқұжат ресімдеуге.

Бұл ретте айыппұл санкциялары қолданылмайды.

Мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлері автомобиль өткізу пункттерінде ЕАЭО елдерімен Мемлекеттік шекараны кесіп өткен кезде, көрсетілген кезеңде ЭШФ АЖ ТІЖ болуы туралы талаптар қоймайды.

Онлайн бухгалтерия в Алматы

Источник:Комитета государственных доходов МФ РК (www.kgd.gov.kz/ru)